Algemene Voorwaarden van Administratiekantoor De Batau BV 2017.
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Administratiekantoor De Batau. U kunt altijd contact
opnemen met De Batau indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden.

Definities:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Batau opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. De Batau: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Administratiekantoor De
Batau B.V.’, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, nummer 11067360;
3. Bescheiden: alle (i) door Opdrachtgever aan De Batau ter beschikking gestelde informatie of
gegevens, en (ii) door De Batau vervaardigde of verzamelde gegevens, in fysieke of digitale
vorm, zoals documenten, emails, CD-Rom, USB-sticks en digitale omgevingen.

Werking Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief
vervolgopdrachten, die aan De Batau worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door De Batau
bij de uitvoering van de diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op
deze Algemene Voorwaarden doen.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door De Batau, ook
indien de opdracht is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De
werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een
regeling geeft, en de werking van art. 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanvang en duur van de opdracht
1. De opdracht vangt aan op het moment dat de door De Batau uitgebracht offerte is geaccepteerd
door Opdrachtgever, danwel zodra De Batau met medeweten van de Opdrachtgever is gestart
met de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het staat partijen vrij het bestaan van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
3. De opdracht wordt verstrekt voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, waarvan De Batau aangeeft dat hij die nodig heeft
voor het juist, volledig en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze aan De Batau ter beschikking te stellen.
2. De Batau mag de uitvoering van de opdracht opschorten totdat Opdrachtgever aan de in het
vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. De Batau mag er op vertrouwen dat de informatie die Opdrachtgever verstrekt juist en volledig
is.

Verplichtingen De Batau
1. De Batau voert de opdracht naar beste kunnen uit en zal zo mogelijk rekening houden met tijdig
verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever.
2. De Batau mag bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, laten
uitvoeren door een door de De Batau aan te wijzen persoon of derde. De Batau blijft in dat geval
verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
3. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld –
specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor
fraude opleveren, zal De Batau daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Op grond van wet- en
regelgeving zal De Batau in bepaalde gevallen een fraudemelding moeten doen.

Geheimhouding
1. De Batau is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden die door Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze
geheimhouding geldt niet voor informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- of
regelgeving, of voor zover het openbare informatie betreft.
Intellectuele eigendom
1. Het uitvoeren van de Opdracht door De Batau houdt niet in de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten die bij De Batau rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan
tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan De Batau.

Vergoedingen
1. Het honorarium van De Batau, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand of na
volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. De Batau heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering
van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een voorschot
voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan De Batau, dan wel daarvoor zekerheid
heeft gesteld.
3. De vergoeding van De Batau is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en
wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in de offerte.

Betaling
1. Betaling van (voorschot) declaraties dient binnen de op de declaratie aangegeven termijn –
zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Bij niet (tijdige) betaling is De Batau
gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen, met
uitsluiting van iedee aansprakelijkheid van De Batau voor schade die daardoor mocht ontstaan.
2. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is Opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en is De Batau gerechtigd de wettelijke handelsrente in
rekening te brengen.
3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel
buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Aansprakelijkheid
1. De Batau is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat
Opdrachtgever aan De Batau onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. De Batau is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door De Batau.
3. De Batau is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse
gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering
van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van De Batau voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventueel door De Batau uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is
de aansprakelijkheid van De Batau beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de
opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis en
per jaar. Een samenhangende serie van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien
en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Batau of haar leidinggevend
management.
6. Opdrachtgever vrijwaart De Batau voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt
is door het handelen of nalaten van Opdrachtgever.
7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop
Opdrachtgever met de schade (en met De Batau als de daarvoor aansprakelijke) bekend is
geworden.

Opzegging
1. Opdrachtgever en De Batau kunnen te allen tijde de opdracht opzeggen met inachtneming van
een redelijke termijn.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover De Batau de opdracht voor bepaalde tijd door opzegging beëindigt is hij
gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan
de opzegging.
4. In geval van (vermeende) fraude van Opdrachtgever kan De Batau de opdracht per direct
beëindigen.
5. Bij het einde van de opdracht zal De Batau op eerste verzoek alle Bescheiden die hij van
Opdrachtgever heeft ontvangen afgeven. Voor wat betreft de Bescheiden die De Batau voor
Opdrachtgever heeft vervaardigd, zoals jaarrekeningen, vindt afgifte alleen plaats nadat alle
declaraties van De Batau zijn voldaan.
6. Bij het einde van de opdracht zal De Batau desgewenst aan een soepele overgang naar een
ander administratiekantoor. Bij opzegging door Opdrachtgever zal Opdrachtgever de redelijke
kosten van De Batau vergoeden.
7. Bij het einde van de opdracht zal De Batau per de einddatum de machtiging bij de
belastingdienst beëindigen, zonder voor de gevolgen hiervan aansprakelijk te zijn

Slotbepaling
1. Op de rechtsverhouding tussen De Batau en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, waarbij geen minnelijke oplossing
wordt bereikt, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.